در کجا یا در اطراف ریمز باید به سلیقه در چندین کارخانه شراب سازی در مقیاس کوچک بروم؟


پاسخ 1:

بیشتر روستاهای شامپاین دارای چندین کارخانه شراب سازی در آنها است. احتمالاً در روستاهای گراند کرو تمرکز کرده ام - آمبنای ، آویز ، آی ، بوزی ، بامانت-سور-وسل ، چویلی ، کرامانت ، لوویز ، لو مسنیل سور-اوگر ، مایلی ، اوگر ، ایریه ، پویسیولکس ، سیلری ، تور- سور-مارن ، ورزنه و ورزی. چند وجود دارد

recoltrant-manipulant

(کارخانه سازنده) شراب سازی و چندین کارخانه

مشارکت کننده

(همکاری مشترک).