وقتی کتاب مقدس در مورد شراب صحبت می کند ، آیا این به معنای شراب الکلی است؟ اگر نه ، پس چه معنی دارد؟


پاسخ 1:

در بسیاری از نوشتارهای کلامی در شرق نزدیک ، از جمله کتاب مصر از مردگان ، تلمود بابل و کتاب مقدس عبری ، شراب به طور مداوم برای نماد تفسیری از کتاب مقدس استفاده می شود.

میوه = کتاب مقدس

تاکستان = مدرسه مذهبی

انگور = معلم

شراب = تعبیر کتاب مقدس

Wineskins = دانش آموزان / شاگردان