چه می شود اگر شراب 1650 ساله بنوشید؟


پاسخ 1:

اگر شراب برای پیری آن 1650 سال طولانی با تماس با چوب بلوط نگه داشته شود و اگر عاشق شراب یا مزه شیرین هستید ، طعم عالی پیری را احساس می کنید.

عطر و طعم چوبی قوی با رایحه قوی مشاهده خواهد شد.

اگر شراب آن سفید باشد ، ممکن است رنگهای سایه زرد طلایی را در آن مشاهده کنید. کمی اسیدی تر از شراب معمولی است.

اگر شراب قرمز باشد ، از رنگ قرمز معمولی شراب قرمز رنگ بیشتری خواهد داشت.

و سالم تر خواهد بود. از نظر تأثیر الکل بیشتر از شراب معمولی شما تأثیر نمی گذارد.