سموم در شراب کدامند؟


پاسخ 1:

شما باید "سموم" را تعریف کنید.

همه چیز سمی است همیشه به دوز بستگی دارد. بیشترین بخش های شراب آب و الکل هستند. هر دو در دوز مناسب برای انسان سمی هستند. آب و الکل حدود 99٪ از هر شراب را تشکیل می دهند.

در غلظت موجود در شراب و با فرض مصرف زیاد آن ، هیچ سمی در شراب وجود ندارد.