قیمت پروانه خرید آبجو و شراب چقدر باید باشد؟


پاسخ 1:

پاسخ دادن به شما غیرممکن است. هر ایالت مجموعه ای از قوانین خاص خود را دارد ، بنابراین اولین اطلاعات لازم "دولت" است؟

و شما می گویند فروشگاه آبجو و شراب. ایالت هایی وجود دارند که فروشگاه شراب مجاز به فروش آبجو نیست و این امر می تواند عامل تولید آن باشد.

به نظر شما مجوز درآمدهای کم درآمد ، ایالت های کم جمعیت همانند ایالت هایی هستند که با جمعیت متوسط ​​زندگی می کنند و میانگین افراد دو برابر درآمد بیشتری کسب می کند؟

و کشورهایی وجود دارند که به عنوان رقیب شما فروشگاه های مشروبات الکلی دولتی و اعلام شده دارند. در آن ایالت ها هزینه صحیحی چقدر خواهد بود؟

عوامل بسیار زیادی وجود دارد که یک جواب صادقانه به شما می دهند.