نزدیکترین شراب موجود امروز که شبیه شرابی است که عیسی نوشیده است چیست؟


پاسخ 1:

شراب کویری یا غنی شده غنی شده اگر کیفیت خوبی داشته باشد

شراب Hellenic مطابق با استانداردهای مدرن تلخ و ترش بود. من به طور معمول شراب نمی نوشم ، اما نوشیدنی های الکلی باستانی برای نخلستان های مدرن منزجر کننده است. عیسی ، به عنوان ساکن استان یهودای رومی بسیار معتبر ، به شراب های ایتالیا و گال و همچنین یونان و مصر دسترسی داشت. شراب های باستانی حداقل قابل تشخیص بودند ، آبجو باستان عجیب و غریب بود.